عایق حرارتی سنتی

پشم شیشه یا پشم سنگ؟

/%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%AA-%D9%BE%D8%B4%D9%85-%D8%B3%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D9%BE%D8%B4%D9%85-%D8%B4%DB%8C%D8%B4%D9%87

از عمده سوالاتی که همیشه برای عایقکاری حرارتی ساختمان ها مطرح می شود دانستن تفاوت پشم شیشه و پشم سنگ می باشد...